Folúntais | Corparáideach | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu

Corparáideach

Stiúrthóir Airgeadais agus Riaracháin

Conradh Buan

Is craoltóir náisiúnta teilifíse Gaeilge é TG4 atá lonnaithe i mBaile na hAbhann, Co. na Gaillimhe. Tá an cainéal ar fáil ar gach ardán teilifíse ar fud na hÉireann agus ar fud an domhain ar an idirlíon. Is foilsitheoir/craoltóir seirbhíse poiblí é TG4 a fhaigheann formhór a ábhair ón earnáil léiriúchán neamhspleách, ábhar a bhfuil duaiseanna agus gradaim go leor buaite aige. Faoi láthair tá TG4 ag earcú Stiúrthóir Airgeadais agus Riaracháin a bheidh mar bhall den fhoireann Ard-Bhainistíochta agus a bheidh lonnaithe sa Cheannáras i mBaile na hAbhann.

Ag freagairt don Ard-Stiúrthóir, beidh an Stiúrthóir Airgeadais agus Riaracháin i gceannas ar an bhfeidhm airgeadais i TG4 a phleanáil, a stiúradh agus a chomhordú chomh maith le riarachán ar oifig TG4 agus riarachán ar ghnó TG4. Beidh an duine a cheapfar freisin ina rúnaí comhlachta do Theilifís na Gaeilge.

Beidh an té a n-éireoidh leis freagrach as an obair seo a leanas maille le cúraimí eile:

 • Airgeadas agus Cuntais – Buiséad bliantúil TG4 a ullmhú agus a bhainistiú. Sreabhadh airgid TG4 a smachtú. Smacht a choinneáil ar chaiteachas TG4. Cuntais bhliantúla TG4 a ullmhú de réir na rialacha caighdeánacha cuntasaíochta. Cuntais bhainistíochta mhíosúla a ullmhú. Cinntiú go bhfuil na córais agus na polasaithe airgeadais éagsúla atá faoi smacht na foirne airgeadais ag feidhmiú i gceart. Ullmhúchán a dhéanamh don iniúchóireacht inmheánach agus sheachtrach. Tuairisceáin rialachais a chur ar fáil, ina measc, tuairisceáin do Cháin Bhreis Luacha, do Cháin Ioncaim agus do Cháin Chorparáideach.
 • Riarachán Gnó – Bainistiú agus treorú ar riarachán gnó i TG4, sna conarthaí leis an earnáil léiriúcháin agus le páirtithe leasmhara eile. Tuairiscí eolais a chur ar fáil do bhainistíocht TG4, do Bhord TG4, don Roinn Cumarsáide agus don BAI. Caidreamh maith a chothú le páirtithe leasmhara agus le státseirbhísigh a mbíonn TG4 ag déileáil leo.
 • Riarachán Comhlachta – Dea-chleachtais i rialú corparáideach a chur i bhfeidhm san eagraíocht. Feidhmiú mar rúnaí cuideachta do Theilifís na Gaeilge. Comhoibriú le do chuid comhghleacaithe in Ard-Bhainistíocht TG4 chun pleananna straitéiseacha na heagraíochta a chur le chéile agus a chur i gcrích.
 • Riarachán Oifige – Seirbhísí riaracháin TG4 a bhainistiú, ionad fáiltithe TG4 agus ceaintín TG4 san áireamh.
 • Cultúr agus cumarsáid – Cultúr a thabhairt chun cinn a bheidh bunaithe ar chroí-luachanna TG4 – Gaeilge, Cruthaitheacht agus Nuálaíocht, Comhoibriú agus Obair Foirne, Solúbthacht, Ionracas agus Freagracht agus Seirbhís ar ardchaighdeán a chur ar fáil don lucht féachana. Deimhniú go bhfuil dea-chumarsáid i bhfeidhm agus eolas á roinnt taobh istigh de d’fhoireann féin agus i measc do chomhbhainisteoirí agus do chomhghleacaithe.

Nithe atá riachtanach don phost seo:

 • Ní foláir duit a bheith i do chuntasóir láncháilithe (ACA/ACCA/CIMA nó a chomhionann) le taithí roimhe seo ar rialachas airgeadais agus ar rialachas iniúchta.
 • Taithí chruthaithe ag leibhéal sinsearach airgeadais agus eolas cuimsitheach ar ghnásanna agus ar phrionsabail chuntasaíochta.
 • Taithí chruthaithe ag leibhéal sinsearach ag bainistiú foirne agus ag plé le páirtithe leasmhara.
 • Taithí an-mhaith ar ríomhairí (sárthuiscint ar Excel, MS Office agus bogearraí cuntasaíochta). Beidh tú airdeallach ar mhionsonraí agus léireoidh tú go gcleachtann tú próiseas loighciúil cinnteoireachta.

Éireoidh leat sa ról seo más duine tú atá ábalta oibriú go muiníneach as do stuaim féin agus go héifeachtach i dtimpeallacht spreagúil. Beifear ag súil go mbeidh tú dírithe, ábalta oibriú mar dhuine d’fhoireann Ard-Bhainistíochta agus taithí chruthaithe agat i ról den chineál céanna ag bainistiú foirne agus ag plé le páirtithe leasmhara. Beidh cur chuige straitéiseach agat i do chuid smaointeoireachta agus beidh ort a léiriú go bhfuil tú in ann feidhmiú i ról Ard-Bhainistíochta.

Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4 agus mar sin tá sé riachtanach go mbeadh Gaeilge den scoth agat, idir labhairt agus scríobh na teanga.

Seol d’iarratas mar aon le litir iarratais chuig cv@tg4.ie nó chuig Oifig an Ard-Stiúrthóra, TG4, Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe, H91 X4T0, roimh 4pm Dé Máirt an 2ú Aibreán 2019.


Stiúrthóir Oibríochtaí agus Acmhainní Daonna

Conradh Buan

Is craoltóir náisiúnta teilifíse Gaeilge é TG4 atá lonnaithe i mBaile na hAbhann, Co na Gaillimhe. Tá an cainéal ar fáil ar gach ardán teilifíse ar fud na hÉireann agus ar fud an domhain ar an idirlíon. Is foilsitheoir/craoltóir seirbhíse poiblí é TG4 a fhaigheann formhór a ábhair ón earnáil léiriúchán neamhspleách, ábhar a bhfuil duaiseanna agus gradaim go leor buaite aige. Faoi láthair tá TG4 ag earcú Stiúrthóir Oibríochtaí agus Acmhainní Daonna a bheidh mar bhall den fhoireann Ard-Bhainistíochta agus a bheidh lonnaithe sa Cheannáras i mBaile na hAbhann.

Ag freagairt don Ard-Stiúrthóir, beidh an Stiúrthóir Oibríochtaí agus Acmhainní Daonna i gceannas ar Oibríochtaí agus Acmhainní Daonna an stáisiúin a phleanáil, a stiúradh agus a chomhordú.

Beidh an té a n-éireoidh leis freagrach as an obair seo a leanas maille le cúraimí eile:

 • Áiseanna & Seirbhísí – Stiúir agus bainistíocht a chur i bhfeidhm chun tacú le riachtanais áiseanna agus seirbhísí a bhaineann le hoibríochtaí TG4.
 • Sruthanna Oibre – Stiúir, bainistíocht agus monatóireacht ar sheirbhísí agus ar shruthanna oibre trasna réimsí éagsúla an eagrais. Comhoibriú le bainisteoirí trasfhoirne chun sruthanna oibre oiriúnacha a leagan amach. Obair léiriúcháin TG4 a fheabhsú agus caighdeán na hoibre a chinntiú. Sreabhadh oibre a leagan síos chun grúpaí oibre a chur ag obair le chéile ar bhealach níos éifeachtaí trasna na n-ardán craolta.
 • Acmhainní Daonna – Fís agus stiúir straitéiseach a thabhairt i dtaobh dea-chleachtas i gcúrsaí acmhainní daonna. Struchtúr bainistíochta agus eagair a chruthú agus a fhorbairt chun tacú le príomhaidhmeanna agus le straitéis TG4.
 • Tograí Oibríochta a Phleanáil agus a Bhainistiú – Stiúradh agus bainistiú a dhéanamh ar mhórthograí oibríochta. Plean oibríochtaí agus sruthanna oibre a chur i bhfeidhm agus a stiúradh chun cultúr oibre táirgiúil agus nuálach a spreagadh. Próisis agus polasaithe oibríochta a fheabhsú agus a chur i bhfeidhm chun tacú le príomhaidhmeanna straitéis TG4. Tuairiscí reachtúla agus tuairiscí inmheánacha faoi thograí oibríochtaí a chur ar fáil go tráthúil. Comhoibriú le do chuid comhghleacaithe in Ard-Bhainistíocht TG4 chun pleananna straitéiseacha na heagraíochta a chur le chéile agus a chur i gcrích.
 • Cultúr agus cumarsáid – Cultúr a thabhairt chun cinn a bheidh bunaithe ar chroí-luachanna TG4 – Gaeilge, Cruthaitheacht agus Nuálaíocht, Comhoibriú agus Obair foirne, Solúbthacht, Ionracas agus Freagracht agus Seirbhís ar ardchaighdeán a chur ar fáil don lucht féachana. Deimhniú go bhfuil dea-chumarsáid i bhfeidhm agus eolas á roinnt taobh istigh de d’fhoireann féin agus i measc do chomhbhainisteoirí agus do chomhghleacaithe.

Nithe atá riachtanach don phost seo:

 • Cáilíocht ábhartha tríú leibhéal chomh maith le taithí sna meáin nó i mbainistiú oibríochtaí in earnáil eile.
 • Taithí chruthaithe ag leibhéal sinsearach i mbainistíocht oibríochtaí.
 • Eolas agus taithí agat ar dhea-chleachtais i mbainistíocht Acmhainní Daonna.
 • Ábalta ceannas a thabhairt d’fhoireann il-disciplín agus forbairt agus spreagadh a dhéanamh ar thallann agus cultúr ard-fheidhmíochta a chruthú.
 • Taithí an-mhaith ar ríomhairí (sárthuiscint ar Excel, MS Office agus bogearraí ábhartha). Beidh an té a cheapfar airdeallach ar mhionsonraí agus léireoidh an té sin go gcleachtaítear próiseas loighciúil cinnteoireachta.

Éireoidh leat sa ról seo más duine tú a bhfuil scileanna den scoth agat a bheith ag plé le daoine san ionad oibre. Beidh tú ábalta oibriú go muiníneach as do stuaim féin agus go héifeachtach i dtimpeallacht spreagúil. Beifear ag súil go mbeidh tú dírithe, ábalta oibriú mar dhuine d’fhoireann Ard-Bhainistíochta agus taithí chruthaithe agat i ról den chineál céanna ag bainistiú foirne agus ag plé le páirtithe leasmhara. Beidh cur chuige straitéiseach agat i do chuid smaointeoireachta agus beidh ort a léiriú go bhfuil tú in ann feidhmiú i ról Ard-Bhainistíochta.

Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4 agus mar sin tá sé riachtanach go mbeadh Gaeilge den scoth agat, idir labhairt agus scríobh na teanga.

Seol d’iarratas mar aon le litir iarratais chuig cv@tg4.ie nó chuig Oifig an Ard-Stiúrthóra, TG4, Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe, H91 X4T0, roimh 4pm Dé Máirt an 2ú Aibreán 2019.


Aturnae

Conradh Bliana páirtaimseartha – d’fhéadfadh go mbeadh conradh buan páirtaimseartha i gceist ag deireadh na tréimhse seo.
 
TG4 an tseirbhís náisiúnta teilifíse Gaeilge atá lonnaithe i mBaile na hAbhann, Co. na Gaillimhe. Is corparáid phoiblí craolacháin í TG4 a bhunaigh an Rialtas agus atá á maoiniú aige. Is é an tAire Cumarsáide a cheapann Bord TG4. Tá an cainéal ar fáil ar gach ardán teilifíse ar fud na hÉireann agus ar fud an domhain ar an Idirlíon. Is foilsitheoir/craoltóir é a fhaigheann formhór a chuid ábhair ón earnáil léiriúchán neamhspleách, ábhar a bhfuil duaiseanna agus gradaim go leor buaite aige. Is mian le TG4 Aturnae Páirtaimseartha a earcú a bheidh lonnaithe sa gCeannáras i nGaeltacht na Gaillimhe 2 lá (nó a chomhionann) sa tseachtain chomh maith le laethanta eile chun saoire bhliantúil a chlúdach de réir mar is gá. Is conradh aon téarma 12 mhí atá i gceist agus d’fhéadfadh go mbeadh conradh buan páirtaimseartha i gceist ag deireadh na tréimhse seo. Íocfar tuarastal de réir taithí iarrthóirí. Beidh an duine a roghnófar freagrach don Stiúrthóir Dlí.
 
 
Beidh an té a cheapfar freagrach as an obair seo a leanas maille le cúraimí eile:

 • Conarthaí a dhréachtú, idirbheartaíocht a dhéanamh orthu agus iad a athbhreithniú
 • Comhairle dlí a thabhairt don eagraíocht lena n-áirítear comhairle i ndáil le saincheisteanna soláthair agus fostaíochta
 • I ndiaidh tréimhse ghearr ionduchtúcháin, ábhar a léirítear sa teach a athbhreithniú sula gcraoltar é.
 • Bheith ar dhuine den fhoireann idirbheartaíochta maidir le saincheisteanna mar a thiocfadh siad chun cinn

 
Riachtanais don Phost 

 • Aturnae a cháiligh i bPoblacht na hÉireann
 • Taithí shuntasach i ndiaidh cáilíocht a bhaint amach
 • Scileanna iontacha idirphearsanta chomh maith le cumas dea-chaidrimh ghairmiúla a bhunú laistigh den eagraíocht agus lasmuigh di.
 • A bheith tionscantach agus scileanna maithe réiteach fadhbanna
 • Dea-scileanna dréachtaithe agus a bheith pointeáilte
 • Dea-scileanna cumarsáide, idir scríobh agus ó bhéal
 • Scileanna ríomhaireachta (i.e. Word, PowerPoint etc)
 • Dea-scileanna bainistíochta ama agus eagrúcháin
 • A bheith ábalta oibriú as a stuaim féin agus mar dhuine d’fhoireann freisin.
 • Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4 agus mar sin tá sé riachtanach go mbeadh Gaeilge líofa ag iarrthóirí, idir scríobh agus ó bhéal.

Seol d’iarratas mar aon le litir iarratais chuig cv@tg4.ie nó chuig Oifig an Ardstiúrthóra, TG4, Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe, H91 X4T0, roimh 4pm Dé hAoine an 22ú Márta 2019.


Is fostóir comhionannas deiseanna é TG4. Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4.  Tacaíonn TG4 le daoine faoi mhíchumas a fhostú.

Fógraíocht